1. Terminy realizacji recept


Termin realizacji recepty niemoże przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadku recept wystawionych na kolejne trzy miesięczne kuracje 30 dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

a)  

Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz receptywystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć7 dni od daty jej wystawienia.

b)  

Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medycznesprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych nazasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.

c)  

Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne,wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia

 

Terminy realizacji recept oraz zasady wydawania leków na receptę określa rozporządzenieMinistra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie receptlekarskich (Dz.U.07.97.646).

 Opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie MinisterstwaZdrowia


  1. Zamienniki leków


Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie,o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny.
Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

Podstawa prawna:
- art. 38 ust. 4 Ustawy o świadczeniach opiekizdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04. Nr210, poz. 2135).


    1. Zasady refundacji leków


Świadczeniobiorca otrzymuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera leki podstawowe. leki uzupełniające oraz leki recepturowe za odpłatnością:


1)

ryczałtową– za leki podstawowe i recepturowe. Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 0,5% minimalnego wynagrodzenia w przypadku leku podstawowego i1,5% w przypadku leku recepturowego.


2)

w wysokości 30% lub 50% ceny leku - za leki uzupełniające.


Świadczeniobiorcom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte
Leki i wyrobymedyczne przepisywane są na wyżej wymienionych zasadach lub bezpłatnie.

Na leki podstawowe,uzupełniające i recepturowe obowiązuje limit ceny leku.Jeśli cena przepisanego leku przekracza limit wówczas apteka może wydać lek pobierając dopłatę w wysokości różnicy między ceną wydawanego leku a wysokością limitu ceny.

Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanegoleku.

Podstawa prawna:
- art. 36, Art. 37ust. 1, Art. 38 ust. 1, ust. 3, ust. 4 Ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych (Dz.U. 04. Nr 210, poz. 2135).   Transport i przechowywanie szczepionek

Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego. Oznacza to, że wszystkie szczepionki są szczególnie wrażliwe na warunki przechowywania i transportu, głównie na zmiany temperatury. Od momentu wyprodukowania do momentu użycia szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw.„zimnego łańcucha”, co oznacza temperaturę między 2 a 8 stopni. Dla większości szczepionek równie niekorzystne jest zamrożenie jak przegrzanie. Szczególnie źle wpływa zamrożenie na szczepionki w postaci płynnej.Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

Farmaceuta sprzedający szczepionkę powinien poinformować kupującego o szczególnych warunkach przechowywania i transportu szczepionek oraz jeśli to konieczne, wydać odpowiednie termoizolacyjne opakowanie transportowe. Jeśli farmaceuta nie dopełnił obowiązku poinformowania pacjenta o sposobie przechowywania zakupionej szczepionki co może skutkować nieprawidłowym jej przechowywaniem, pacjent może zwrócić szczepionkę do apteki i żądać zwrotu pieniędzy.
Wiele obecnie dostępnych w aptekach szczepionek to preparaty bardzo drogie. W wyniku nieprawidłowego przechowywania i transportu szczepionki ulegają uszkodzeniu i nie mogą być stosowane, co powoduje poważne straty finansowe.

Szczepionka kupowana w aptece powinna być w jak najkrótszym czasie przetransportowana w opakowaniuzabezpieczającym przed zmianami temperatury do miejscaużycia (gabinet szczepień) lub umieszczona w lodówce,jeśli wizyta w punkcie szczepień jest w późniejszym terminie. W lodówce należy umieścić szczepionkę na środkowej półce zabezpieczając przed dosunięciem do tylnej ściany lodówki (grozi zamrożeniem) oraz uszkodzeniem opakowania (zamykana torebka foliowa). Nie należy szczepionki umieszczać na drzwiach lodówki,ponieważ są tam narażone na największe wahania temperatury. Nigdy nie należy umieszczać szczepionek w zamrażalniku lub zamrażarce.

Szczepionki mogą być transportowane bez specjalistycznych opakowań, wyłącznie jeśli temperatura powietrza nie przekracza 25 stopni C przez czas do 60 minut.Jeśli transport jest dłuższy lub temperatura powietrza wynosi powyżej 25 stopni C, konieczne jest zastosowanie opakowania termoizolacyjnego (np. termotorba, pudełko ze styropianu z wkładem chłodzącym, termos).

Lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać szczepienie powinni upewnić się, czy szczepionka była przechowywana i transportowana przez pacjenta zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli nie ma pewności co do prawidłowości tych procedur lub jeśli ewidentnie doszło do naruszenia zasad „zimnego łańcucha” szczepionka nie może być podana.Jeśli błąd jest po stronie pacjenta należy szczepionkę zniszczyć zgodnie z lokalnymi procedurami, jeśli niewłaściwa była informacja farmaceuty, szczepionkęnależy zwrócić do apteki.
---------------------------------------------------------------
Opracowanona podstawie informacji ze strony MINISTERSTWAZDROWIASzczepionki mogą być transportowane bez specjalistycznych opakowań, wyłącznie jeśli temperatura powietrza nie przekracza 25 stopni C przez czas do 60 minut.Jeśli transport jest dłuższy lub temperatura powietrza wynosi powyżej 25 stopni C, konieczne jest zastosowanie opakowania termoizolacyjnego (np. termotorba, pudełko ze styropianu z wkładem chłodzącym, termos).

Lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać szczepienie powinni upewnić się, czy szczepionka była przechowywana i transportowana przez pacjenta zgodnie z zaleceniami producenta.Jeśli nie ma pewności co prawidłowości tych procedur lub jeśli ewidentnie doszło do naruszenia zasad „zimnego łańcucha” szczepionka nie może być podana. Jeśli błąd jest po stronie pacjenta należy szczepionkę zniszczyć zgodnie z lokalnymi procedurami, jeśli niewłaściwa była informacja farmaceuty, szczepionkę należy zwrócić do apteki.


  1. Co zrobić z przeterminowanym lekiem  ????


W trosce o środowisko nie powinniśmy pozbywać się przeterminowanych lub niewykorzystanych leków, wyrzucając je do kosza z innymi odpadkami.

W ok. 100 wrocławskich aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki  na lekarstwa. Pojemniki są regularnie opróżniane a leki utylizuje przedsiębiorstwo posiadające stosowne uprawnienia. W ramach zawartej umowy opróżnianiem pojemnikówi przekazywaniem ich zawartości do utylizacji zajmuje sięfirma WPO ALBA.

Wykaz aptek, w których postawione są pojemniki na zbiórkę leków przeterminowanychwe Wrocławiu

http://www.dia.com.pl/artykul.php?id=607

 strefa pacjenta